Molslinjen

Home  Ship Database

   Molslinjen

  Bornholmslinjen,  Samsølinjen, Langelandslinjen, Fanølinjen, (Mols-Linien)

Mols-Linien operates the routes Odden-Ebeltoft and Odden-Aarhus.

From 2018 won the operation Bornholmslinjen,  Samsølinjen ,Langelandslinjen and Fanølinjen.

 Current fleet                           

Formely fleet